Informacje dla pacjentów

Zasady kwalifikacji pacjentów do oddziałów dla przewlekle chorych

 

(Podstawa prawna: Ustawa z dn. 30 sierpnia 1991 r. Dz. U. Nr 91 poz.408 z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzenie MZ z dn. 25 czerwca 2012 r. Dz.U.2012.731 oraz umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia o Udzielaniu Świadczeń zdrowotnych Ubezpieczonym w NFZ).

 

 • o przyjęciu do ZOL decyduje Dyrektor Zakładu,
 • Skierowanie do ZOL powinno zawierać:
  • wniosek lekarza POZ lub lekarza prowadzącego pacjenta z oddziału szpitalnego stwierdzający, że osoba ubiegająca się o skierowanie do Zakładu ze względu na stan zdrowia wymaga całodobowej opieki lekarskiej, pielęgnacji i rehabilitacji,
  • wywiad pielęgniarski przeprowadzony przez pielęgniarkę środowiskową (rodzinną lub społeczną) zakładu opieki zdrowotnej, w którym przebywa osoba ubiegająca się o skierowanie do ZOL wraz z oceną wg zmodyfikowanej (10-punktowej) skali Barthel,
  • zgodę osoby zainteresowanej lub jej opiekuna prawnego na umieszczenie w ZOL,
  • dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osoby ubiegającej się o skierowanie do ZOL, albo osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności za pobyt w Zakładzie,
 • decyzje o przyjęciu do ZOL wydaje się na czas nieokreślony w zależności od stanu samoobsługi pacjenta, zweryfikowanej 10 punktową Skalą wg Barthel,
 • jeżeli osoba skierowana do Zakładu z powodu braku miejsca nie może być przyjęta, zostaje umieszczona na liście oczekujących w księdze przyjęć do ZOL,
 • izba przyjęć powiadamia osobę skierowaną do Zakładu o terminie przyjęcia.

 

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, prowadzi sprzedaż usług opiekuńczo-leczniczych po cenie komercyjnej. Zakład zawiera z każdym pacjentem kwalifikującym się do ZOL lub jego opiekunem prawnym umowę cywilno-prawną, która zawiera warunki pobytu, zakres świadczonych usług medycznych oraz koszty pobytu.