Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)

Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility, CSR) to koncepcja, według której firmy oprócz koncentrowania się na swojej podstawowej działalności biznesowej, podejmują starania uwzgledniające interesy otoczenia, interesariuszy, a także ochronę środowiska. Istotnym jest, aby wdrażane działania odbywały się na zasadzie prowadzenia dialogu. Powinien on być prowadzony z różnymi partnerami firmy, a także być punktem wyjścia do podejmowania jakichkolwiek działań, tak aby nie wpływały one negatywnie na otoczenie, ale żeby umożliwiały mu integrowanie się z firmą.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy „Waligóra” należący do Spółki „Sanatoria Dolnośląskie” jest pierwsza placówką w regionie dolnośląskim, która wdraża założenia tej strategii.